Iglesia Ni Cristo (INC) vs Roman Catholic Church

I found again videos of the religious debate between the Iglesia ni Cristo and the Roman Catholic Church. The Iglesia ni Cristo (INC) was represented by Brother Jose Ventilacion while the Roman Catholic Church was represented by its apologetic and the Director of the Catholic Answers,  Mr. Carl Keating.

The topic of the debate are:

 1. Resolve that the Catholic Church indeed in the Bible and built by Christ. Mr. Carl Keating will be on the affirmative side and Brother Jose Ventilacion would be on the negative side.
 2. Then another is: Resolve that the Church of Christ that immerge in the Philippines is the church built by Christ and the only true Church.  Brother Jose Ventilacion would stand on the affirmative side, while Mr. Keating would stand on the negative side.

Iglesia ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 1

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 2

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 3

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 4

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 5

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 6

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 7

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 8

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 9

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 10

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 11

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 12

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 13

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 14

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 15

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 16

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 17

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 18

Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 19

Iglesia ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 20

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 21

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 22

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 23

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 24

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 25

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 26

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 27

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 28

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 29

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 30

  Iglesia Ni Cristo vs Roman Catholic Church Part 31

  Incoming Visitors

  • Powered by Article Dashboard watch git anime online free
  • Powered by Article Dashboard blood chemistry
  • Powered by Article Dashboard general electric
  • Powered by Article Dashboard royalty free bible computer art
  • Powered by Article Dashboard where can i watch anime movies
  • Powered by Article Dashboard bible story
  • Powered by Article Dashboard the bible story
  • Powered by Article Dashboard pro football
  • Powered by Article Dashboard protestantism
  • Powered by Article Dashboard my family tree
  • Powered by Article Dashboard computer art classes
  • Powered by Article Dashboard christian art gallery
  • Powered by Article Dashboard anime family
  • Powered by Article Dashboard pro football talk
  • Powered by Article Dashboard pro football history

  5 thoughts on “Iglesia Ni Cristo (INC) vs Roman Catholic Church”

  1. Ang tanang gesulti ni Ventilacion ulos kini bakak ug dili katuohan kay kung makiglalis kita sa getawag ug Blessed trinity ato kining makita sa Mateo 28:16-20 nga nag-ingon( Ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea didto sa bungtod nga paadtoan kanila ni Jesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya gisimba nila siya apan ang pipila kanila nagduhaduha. Miduol si Jesus ug miingon kanila. Gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug yuta. Tungod niini sa inyong pagpanlakaw himoa nga akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibotan. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdomi! Ako mag-uban kaninyo sa kanunay hangtod sa kataposan sa kalibotan. Nan karon higala kung mituo kamo usa ra ang ginoo sa pagkatinuod ang simbahang katoliko mituo usab niini apan pinaagi sa Amahan, Anak ug espiritu nga nahimong usa kay ang anak gekan sa Amahan ug ang Amahan Anaa sa anak ug ang espititu anaa sa amahan ug anak nga sa ato pa Usa lang ang diyos pro tulo lamang ka persona nga nahimong usa. Manghinaot lang ako higala nga mga Iglesia ni Cristo mohonong na kamo sa pagcge ug Hatag ug Issue nga sa kadugay nang panahon hangtod karon wala pa gehapon matapos. Sultihan ko kamo nga ang getudlo sa Roman Catholic church tinuod kini ug imo kining makita kung imong hutdon ug basa ang tanan nga bersikulo sa bibliya ug usa pa usab ang bibliya nga imong basahon ang unang translation dili ang ge translate sa tuig nga humana ug translate ang bibliya sa katoliko. Hatagi ninyo ug respito ang simbahan nga katoliko aron usab respitohan kamo sa inyong simbahan nga iyong getuohan kay ang kaluwas anaa ra kanimo ug wala sa simbahan o kaha relihiyon kon dili ang kahugot sa imong pagtuo maoy gebasihan sa diyos aron ikaw maluwas. Manghinaot ko nga pinaagi aning balayan nga mahunong na unta ang pagcge ug pamakak sa Iglesia ni cristo ngadto sa mga igso-on natong kristohanon kay ang ginoong diyos o kaha si hesukristo wala magatudlo kanato nga magbuhat kitag atong kaugalingong simbahan aron atong tamayon ang Iglesia nga iyang getukod pinaagi kang Simon Pedro. Ang sulod sa balaang kasulatan dili kini nato himo-ong lingla sa atong isig ka kristohanon kay dakung sala ang pagpanglingla sa imong kaugalingon ug sa imong isig ka tawo. Ug dili usab kita magahokum sa atong isig katawo sama sa paghukom sa Iglesia ni kristo nga ang Santa Iglesia katolika nagtudlo ug dili tinuod nan kung dili kini tinuod ang gitudlo sa santa iglesia katolika kinsa may makasulti nga ang tinuod nga simbahan mao ang Iglesia ni kristo aduna na bai mibalik gekan sa langit ug nagsulti nga si ang Tinukod ni Manalo nga Simbahan maoy tinuod nga kristohanong simbahan, tingali wala kay ang bugtong naa sa bibliya mao ang pagtukod ni kristo sa iyang Iglesia diha sa bato nga genganlan ug pedro. Nan karon kung atong subayon ang gegikanan sa protestante tingali wala nahisubay ang ubang balaod sa iglesia ni cristo nga tinukod ni Manalo kay ang Iglesia ni kristo nga tinukod ni Hesukristo nanglimbasog sa gihapon aron makab-ot ang kamatuoran nga gehimong bakak sa uban ug pasayloa ako nga moingon nga kamong mga Iglesia ni kristo inyong getuis ang kamatuoran sa balaang kasulatan ug dili mao ang inyong pagsabot sa mga nahisulat niini kay inyo kining gituyo aron mahiuyon sa inyong gusto ang nahisulat sa bibliya ug ang mga inosenting kristohanong katoliko inyong madala tungod kay kadaghanan sa mga igso-on namong kristohanong katoliko igo lang nagsunod sa mando sa simbahan ug wala magabukiki sa balaang kasulatan apan pasayloa ako higala nga kung ako ang inyong dalhon sa inyong pagtuo sultihan ko kamo nga bisan pa ug unsay inyong buhaton dili kamo makadala kanaku kay ako nagtuo nga ang kaluwasan anaa sa imong kaugalingon mismo kay kung wala kay hugot nga pagtuo sa ginoong diyos dili ka gayod maluwas ug usa pa usab dili kita angayan magsulti sa uban nga kita ra ang maluwas kay ang ginoong diyos wala nagsulti niana sa balaang kasulatan. Ug dinhi nalang kutob manghinaot ako nga nasabtan ninyo kung unsa ang akong gebati sa gepangsulti nga bakak ni Brother Vintilacion.

  2. You were being challenge by Ang Dating Daan.Bakit hindi lumaban ang Ministro nyo.Confront them para malaman nila kung sino ang talagang tama.

  3. katoliko lang naman kayang debatihin ng iglesia ni cristo takot naman sila sa pentecostal missionary church of christ 4th watch, kasi lagi silang talo sa debate sa 4th watch kahit tanungin nyo pa mga ministro nyong mga tanga, at ang totoo pa kaya magkaiba na ang kulay ng mga simbahan ng mga manalo kasi patay na yung matandang manalo kaya nagparte na yung 2 anak ni manalo sa ari-atian ng iglesia hoy mga tabgang miyembro gumising na kayo kasi niloloko lang kayo ng mga pinuno nyo. di rin sila ng tunay na ang iglesia kasi ang sugo nila ay anghel dapat nagngangasiwa sa iglesia ay apostol di si manalo na nagkukunwaring anghel

  4. wag nyo ipagyabang na talo nyo ang mga katoliko ang totoo pareho lang kayong mga talunan kaya pwede ba wag na kau mag post ng mga katangahan

  5. whats the history of the oldest christian church.? whats the history of the Protestant?
   does the bible come from the church or the church come from the bible.
   what was the religion of jesus christ?

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *